Az iparűzési adó pontos törvényi és NAV általi meghatározása

Közzétéve
2017.03.29.

A félreértések elkerülése végett, alább közöljük a Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalán fellelhető hivatalos információkat a helyi iparűzési adó meghatározásáról.

Az adóalanyt azon településeken terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség, így bevallás-benyújtási kötelezettség, ahol székhelye, illetőleg telephelye található. Abban az esetben, ha székhelye és telephelye külön településen van, akkor az iparűzési adót meg kell osztani. Hogyan kell megosztani? Olvassa el itt!

A székhely és a telephely azonosítása kapcsán a Htv. rendelkezéseiből kell kiindulni.

Székhelynek tekintendő belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratban), a cégbejegyzésben (bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában ekként feltüntetett hely, a magánszemélyek esetében az állandó lakóhely. A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában a székhely alatt a cégbejegyzésben a fióktelep helyeként megjelölt helyet kell érteni. A Ptk. szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződéssel létrejött vagyontömeg, mint adóalany esetén székhelynek számít a bizalmi vagyonkezelő székhelye, lakóhelye.

Telephelynek minősül az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye – függetlenül a használat jogcímétől -, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, a szélerőművet (szélkereket), az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető közutat, vasúti pályát.

Mi a különbség a székhely, telephely és fióktelep között? Itt írtunk róla!

Az iparűzési adóbevallást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.), illetve a Htv-ben meghatározott időpontig az iparűzési adót működtető, székhely, telephely szerinti település önkormányzati, fővárosban a fővárosi önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani! Az iparűzési adóbevallás – elektronikus úton – benyújtható az önkormányzati adóhatósághoz az állami adóhatóságon keresztül is [Htv. 42/D. §].

Iparűzési adó bevallás

KATTINTSON IDE a 17HIPA Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (átirányítás a NAV oldalára)

A BEVALLÁSBENYÚJTÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA

A Htv. 42/C. § (1) bekezdése a törvényi feltételeknek megfelelő adózó számára lehetővé teszi, hogy a bevallást az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM-rendelet (a továbbiakban: PM-rendelet) szerinti „központi” nyomtatványon, s ne az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon nyújtsa be. Az adózó „központi” nyomtatványon történő eljárási kötelezettségét papír alapon vagy – rendeleti szabályozás alapján kötelező jelleggel vagy lehetőségként – elektronikus úton teljesíti.

Az anyagi törvényi rendelkezés az adózók számára döntési szabadságot biztosít a tekintetben, hogy az eljárási kötelezettségüket „központi” vagy önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, illetőleg papír alapon vagy – a települési önkormányzat elektronikus ügyintézést biztosító hatályos rendeleti szabályozás alapján – elektronikus úton teljesítsék.

Az adózó a 2017. évben kezdődött adóévre vonatkozó állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az állami adóhatósághoz korábban benyújtott adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – a PM rendelet szerinti bevallási nyomtatványon az állami adóhatóságon keresztül elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával is teljesítheti.

Az Art. – 81. § (1) bekezdés a) pontja és – 82. §-ának (1) bekezdése értelmében helyi iparűzési adóügyben az az önkormányzati adóhatóság jár el, amelynek önkormányzata (képviselő-testülete) – rendeletével – a helyi adót bevezette.

Az adózó az önkormányzat rendeletében rögzített adótényállási elemekről (ide értve különösen az adó mértékét, az önkormányzat döntése szerinti rendeleti adóelőny-szabályokat), illetőleg az első fokon eljáró önkormányzati adóhatóság elérhetőségi információiról az önkormányzat honlapján (amennyiben az önkormányzat honlapot fenntart), illetőleg a Magyar Államkincstár e célra fenntartott honlapján (https://hakka.allamkincstar.gov.hu) oldalán tud részletesebben tájékozódni.

készítette a Company Assistant Service Kft.

További bejegyzések: