7/2017 (VI.1) és 9/2017 (VII.18) IM rendelet a székhelyszolgáltatásról

Közzétéve
2021.09.07.

Az Igazságügyi Minisztérium által 2017-ben elrendelt szabályozás meghatározza a cégek és a megbízott székhelyszolgáltató között létrejövő szerződés alapját és a szerződéskötés menetét. Felsorolja, hogy a székhelyszolgáltatónak és ügyfelének milyen kritériumoknak kell megfelelniük. Mostani cikkünkben ezen rendelet részletes ismertetésével szeretnénk megkönnyíteni a cégvezetők dolgát.

Székhelyszolgáltatás igénybevétele szinte semmilyen plusz feladattal nem jár az igénybe vevőnek. Cégvezetőként csupán egyetlen kötelessége van a szerződés megkötése kapcsán, míg a székhelyszolgáltatással megbízott félnek számos pontra oda kell figyelnie, hogy a szolgáltatás jogtiszta és transzparens legyen, mind az ügyfél, mind a hatóságok számára.

A következőkben elsőként is a székhelyszolgáltatókra vonatkozó kritériumokat mutatjuk be.

7/2017 (VI.1) és 9/2017 (VII.18) IM rendelet a székhelyszolgáltatásról

A székhelyszolgáltatónak az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:

1. A székhelyszolgáltatók bejelentkezési kötelezettsége:

A székhelyszolgáltató köteles bejelentkezni 2020. január 10-e óta a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájához.

2. A rendelet meghatározza, hogy melyik ingatlan szolgálhat székhelyként. Csak az a szolgáltató kínálhat székhelyszolgáltatást, amely ezen három kategória valamelyikébe beletartozik:

 • a székhely a szolgáltatást kínáló fél kizárólagos tulajdonában van, vagy
 • a székhelyszolgáltatást nyújtó félnek bejegyzésre került használati joga van az adott címen, vagy
 • az ingatlan tulajdonosa előzetesen engedélyt adott a szolgáltatónak:
  • ha a két fél számviteli törvény szerint kapcsolt vállalkozási viszonyban vannak egymással, vagy
  • a szolgáltató a cég cégjegyzék adatai között, mint kézbesítési megbízott van bejegyezve, vagy
  • a szerződést kötő felek között könyvvezetési szolgáltatás is fennáll

3. A székhelyszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a megbízó cég cégtáblát közterületről is jól látható helyen elhelyezze.

4. A székhelyszolgáltató az igénybe vevő iratainak, ingóságainak kezelése kapcsán köteles biztosítani az alábbiakat:

   • Minden ügyfél iratait, ingóságait a saját, valamint más ügyfelek irataitól és ingóságaitól jól elkülönítve tárol.
   • A szerződésbe foglalt iratokról és ingóságokról a szolgáltató köteles naprakész, tételes iratjegyzéket vezetni.
   • Szerződés megszűnésekor a székhelyszolgáltató köteles a nála lévő iratokat, ingóságokat és azok iratjegyzékét a megbízónak átadni.
   • A szolgáltató köteles tűrni az esetleges hatósági kényszerintézkedéseket, valamint az érintett cég felé haladéktalan értesítési kötelezettséggel rendelkezik.
   • A megbízott szolgáltató köteles átvenni a megbízónak címzett postai küldeményeket, valamint erről az átvétel tényéről 1 munkanapon belüli értesítési kötelezettséggel rendelkezik a megbízó felé.

Az ügyfeleknek az alábbi kritériumot kell teljesítenie a szerződés megkötését követően:

 

 1. A megbízó köteles az állami adóhatóságnak bejelenteni a székhelyszolgáltatásra vonatkozó adatokat.

Az adózás rendjéről szóló törvény szerint a székhelyszolgáltatás igénybevételét be kell jelenteni.[1]

A székhelyszolgáltatásra vonatkozó bejelentési kötelezettség [2] azokra az esetekre vonatkozik, ha:

 • a székhelyszolgáltatási jogviszony 2017. január 1-jét követően jött létre (függetlenül attól, hogy újonnan alakult vagy már működő ügyfél vesz igénybe székhelyszolgáltatást), vagy
 • a korábban létrejött székhelyszolgáltatási jogviszony 2017 január 1-jét követően módosult.

Az egyéni vállalkozóknak a székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentését NAV-hoz való bejelentkezéssel egyidejűleg kell írásban megtenniük.

A cégbíróságon keresztül bejelentkező adózóknak pedig a bejelentkezés napjától számított tizenöt napon belül a NAV-nál közvetlenül is be kell jelenteniük írásban a székhelyszolgáltatás igénybevételét.

(forrás: nav.gov.hu)

[1] Az adózás rendjéről szóló új 2017. évi CL. számú törvény 1. sz. melléklet 1.7. pontja alapján az állami adó- és vámhatósághoz be kell jelenteni az adózó – székhelyszolgáltatás igénybevétele esetén – a székhelyszolgáltató elnevezését, székhelyét, adószámát, e jogviszony keletkezésének – és határozott idejű jogviszony esetén – megszűnésének időpontját

[2] A bejelentés, változásbejelentés a ’T101E, ’T201T adatlapokon tehető meg

Az IM rendelet a székhelyszolgáltató és az igénybe vevő cég kötelezettségei mellett kitér még a szerződéskötés formájára, a szerződés időtartamára, valamint a szerződésben kötelezően meghatározandó elemekre. Ezen kikötések az alábbiak:

 1. A létrejövő szolgáltatási kapcsolatot írásban kell megkötni.
 2. Ezen szolgáltatás időtartama lehet:
 • határozatlan: a szerződés minden esetben határozatlan időre szól, kivéve:
 • határozott idejű: amennyiben az igénybe vevő cég is határozott időre kerül megalapításra.
 • Fontos leszögezni, hogy a rendes felmondás jogát a felek 1 éven belül nem gyakorolhatják.
 1. Kötelezően meg kell határozni a cég által a székhelyen őrzendő iratokat eredetiben, vagy az eredetivel megegyező digitális dokumentum formájában. Minimális előírás, hogy minden esetben a székhelyen kell őrizni:
 • a cég cégiratait, azaz az alapdokumentumokat
 • a cég hatósági engedélyeit
 • adóhatósághoz történő adat-bejelentési kötelezettséggel összefüggő iratokat
 • a cég számviteli törvény szerinti beszámolóját

A székhelyszolgáltatók felügyeleti szerve 2020. január 10-e óta a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda.

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény 2021. június 10-én lépett hatályba, amelynek értelmében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) 76/E. § (1) bekezdése kiegészült azzal, hogy „A felügyeleti szerv a tevékenység végzésére irányuló kérelem előterjesztéséről a székhelyszolgáltató nyilvántartásba vételéről vagy a nyilvántartásba vétel elutasításáról 15 napon belül értesíti az állami adó-és vámhatóságot. A felügyeleti szerv a nyilvántartásba vett szolgáltatókat a honlapján közzéteszi.” (forrás: nav.gov.hu)

A székhelyszolgáltatók és a cégek transzparenciáját és jogszerűségét elősegítve a felügyeleti szervezet minden héten frissített nyilvántartást tesz közzé a jelenleg jogszerűen működő székhelyszolgáltató cégekről. Ezen lista IDE kattintva érhető el.

készítette a Company Assistant Service Kft.